GARANCIJA KVALITETE

V.a Odgovornost za materijalne nedostatke stvari utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, pri čemu pojam stvar ima jednako značenje proizvoda u ovim Uvjetima. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon što proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

V.b U slučaju postojanja materijalnih nedostataka na stvari Kupac ima pravo, po svom izboru zahtijevati od Prodavatelja:

a) Da ukloni nedostatak,
b) Da mu preda drugu stvar bez nedostatka,
c) Sniženje cijene ili
d) Izjaviti da raskida ugovor.

U svakom slučaju, sukladno primjenjivom propisima, Kupac pridržava i pravo na naknadu štete, s time da se ovim uvjetima izričito isključuje odgovornost za naknadu štete za izgubljenu dobit.

Kupac prava ostvaruje sukladno odredbama ovih Uvjeta i važećih zakonskih propisa.

Ako je nedostatak neznatne naravi Kupac nema pravo na raskid ugovora, ali zadržava ostala gore navedena prava.

V.c UKLANJANJE NEDOSTATKA I PREDAJA STVARI BEZ NEDOSTATKA

Uklanjanje nedostatka vrši se na način predviđen odlomkom IV „REKLAMACIJE/PRIGOVORI“.
Predaja stvari bez nedostatka moguća je isključivo u slučaju da ovlašteni servis procedurom predviđenom za uklanjanje nedostataka i reklamaciju/prigovore, potvrdi postojanje nedostatka i da Prodavatelj raspolaže istom stvari bez nedostatka.

U slučaju da se u tijeku dijagnostike svakog pojedinog proizvoda utvrdi da je reklamacija proizvoda neosnovana i neutemeljena trošak dijagnostike snosi kupac. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.


V.d SNIŽENJE CIJENE

U slučaju da Kupac zahtijeva sniženje cijene cijena se snižava prema odnosu između vrijednosti stvari bez nedostatka i vrijednosti stvari s nedostatkom. Vrijednost stvari, odnosno proizvoda određuje se prema trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji.

U slučaju da Prodavatelj ne raspolaže istom stvari, potrošač, sukladno vlastitom nahođenju može koristiti sva prava koja mu pripadaju temeljem primjenjivih propisa.


V.e UVJETI, ROK I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete ispuniti i poslati nam na e-mail reklamacije@tovedo.hr ili poštom preporučeno s povratnicom na adresu Klin 31, 10040 Zagreb.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora preuzmite OVDJE .

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, na Vašu elektroničku poštu ukoliko ste obavijest o raskidu poslali elektroničkom poštom.

To Top
(0) Proizvodi (0) (0)
Proizvodi 0
Ukupno 0,00